Polska społeczność walczy o szacunek dla naszych przodków – petycja

In Akcje
0

Szanowni Państwo!

Polska społeczność w Londynie walczy obecnie przed Sądem Najwyższym Wielkiej Brytanii o równość wobec prawa i poszanowanie grobów naszych zmarłych przodków.

Dlatego zwracamy się do Was, drodzy Rodacy, z apelem o wsparcie petycji, która ma wzmocnić prośbę powódki, P. Elżbiety Rudewicz, o rewizję decyzji w sprawie bezprawnej ekshumacji Ojca Jarzębowskiego oraz być wyrazem protestu przeciwko rażąco niesprawiedliwemu i poniżającemu traktowaniu polskiej mniejszości przez brytyjski establishment polityczno-sądowy, który zaaprobował ekshumację Ojca Jarzębowskiego, wbrew jego ostatniej woli, oraz zgodził się na zniszczenie polskiego dziedzictwa narodowego w Fawley Court.

Dotyczy to nie tylko ekshumacji św. p. Ojca Jarzębowskiego, którego grób wraz z kościołem św. Anny stanowił obiekt o znaczeniu historycznym i kulturowym, ale również likwidacji muzeum o unikatowej kolekcji, niezgodnej z prawem kanonicznym desakralizacji kościoła św. Anny (zabytku klasy II) oraz samej likwidacji ośrodka Fawley Court (zabytku klasy I), który został sprzedany z naruszeniem prawa trust'u.

Poniżej link do petycji oraz ogólny opis sprawy:

http://www.change.org/en-GB/petitions/uk-ministry-of-justice-and-uk-supreme-court-stop-unlawful-exhumations-in-the-uk

 

A dłużej mi zmarłym miłą być trzeba niż ziemi mieszkańcom, bo tam zostanę na wieki” (Antygona, Sofokles 441BC)

 

W 1993r. weterani II wojny światowej protestowali przeciwko licencjom na ekshumacje, wystawionym przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (które wówczas odpowiedzialne było za wydawanie licencji na ekshumacje), dającym uprawnienia firmie budowlanej w Halifax do desakralizacji wszystkich grobów na cmentarzu należącym do kościoła metodystycznego, pomimo że nie uzyskano zgody osób, które posiadały prawa do tych grobów. Weterani byli przerażeni widząc jak groby ich bliskich są niszczone przy użyciu koparki.

Od 1994r. wiele organizacji prowadziło w Wielkiej Brytanii akcje społeczne o przejrzystą regulację prawną w przedmiocie ekshumacji, w celu zapewnienia ochrony grobom przed ekshumacjami motywowanymi głównie względami finansowymi. Niestety praktyka przyznawania bezprawnych licencji na ekshumacje trwa do dziś, z tym że odpowiedzialność za przyznawanie licencji leży obecnie w gestii brytyjskiego ministra sprawiedliwości.

Przykładem bulwersującej decyzji w przedmiocie ekshumacji, podjętej w ostatnim czasie przez brytyjskiego ministra sprawiedliwości, była decyzja w sprawie ekshumacji zasłużonego, katolickiego duchownego – św. p. Ojca Józefa Jarzębowskiego – który do niedawna spoczywał na terenie ośrodka Fawley Court, niedaleko Henley-on-Thames, w hrabstwie Oxfordshire. Fawley Court zostało zakupione w 1953r. głównie dzięki darowiznom polskiej społeczności i zostało powierzone katolickiemu Zgromadzeniu Księży Marianów, aby służyć celom charytatywnym i edukacyjnym.

Św. p. Ojciec Jarzębowski prowadził szkołę Bożego Miłosierdzia w Fawley Court, aż do swojej śmierci w 1964r. Był on znaną i szanowaną postacią wśród społeczności, a na jego pogrzeb przybyli zarówno polscy jak i angielscy dygnitarze. Św. p. Ojciec Jarzębowski był bardzo oddany swojemu projektowi, a jego ostatnim życzeniem było być pochowanym na terenie Fawley Court, naprzeciwko boiska pilkarskiego, gdzie kiedyś grywał w piłkę ze swoimi uczniami. Kilka lat po jego śmierci, niedaleko grobu postawiono kościoł pod wezwaniem św. Anny i ziemia ta została konsekrowana. Św. p. książę Stanisław Radziwiłł, który ufundował kościół, wciąż jeszcze spoczywa w krypcie kościoła.

Niestety, w 2007r. ta unikatowa nieruchomość została wystawiona na sprzedaż przez księży Marianów, z naruszeniem praw beneficjentów wynikajacych z instytucji trust'u. Jednym z sekretnych warunków kontraktu kupna/sprzedaży było usunięcie dwóch grobów, które wciąż jeszcze znajdowały się w granicach nieruchomości. Był to warunek konieczny do tego, aby nabywca wypłacił księżom Marianom dodatkowe £3,5m oraz mógł swobodnie rozpocząć zagospodarowywanie terenu.

W 2009r. księża Marianie złożyli wniosek do ministra sprawiedliwości o licencje na ekshumację pomimo sprzeciwu najbliższej krewnej zmarłego, Pani Elżbiety Rudewicz, Rektora Polskiej Misji Katolickiej oraz polskiej społeczności. W trakcie sprawy sądowej w przedmiocie rewizji administracyjnej decyzji sędzia Hallett oraz sędzia Neuberger (obecnie sędzia Sądu Najwyższego w Wielkiej Brytanii) uznali, że to księża Marianie, a nie Pani Rudewicz, powinni być uznani za osoby najbliższe zmarłemu, pomimo że księża Marianie, którzy złożyli wniosek nie mieli żadnej relacji ze św. p. Ojcem Jarzębowskim i udowodnili, że nie szanują ostatniej woli zmarłego, ani jego dorobku, oraz że nie działaja w interesie polskiej społeczności.

Od decyzji zostało złożone odwołanie w 2012r. na podstawie: niewłaściwego zastosowania koncepcji 'najbliższego krewnego', dyskryminującej interpretacji ustawy o chowaniu zmarłych z 1857 ( która legalnie uznaje tylko konsekrację według rytułału kościoła anglikańskiego), obrazy uczuć religijnych, braku uwzględnienia właściwych precedensów prawnych oraz braku poszanowania dla obiektu o znaczeniu kulturowym i historycznym.

Pomimo że w sprawie interweniowały trzy organizacje charytatywne, Sąd Najwyższy w Wielkiej Brytanii odmówił publicznej rozprawy powołując się na argumenty Sądu Apelacyjnego oraz motywując swoją decyzję tym, że powódka nie wniosła żadnego argumentu prawnego będącego w interesie publicznym. Sąd Najwyższy nie odniósł się do argumentów stron interweniujących, ani nie poinformował ich o decyzji.

Krótko po tym, księża Marianie dokonali ekshumacji św. p. Ojca Jarzębowskiego, chowając go do grobu bez krzyża, ku zgorszeniu wiernych.

Prawo do miejsca wiecznego spoczynku oraz do uszanowania ostatniej woli zmarłego to fundamentalne prawa człowieka, które stanowiły część prawa naturalnego od tysięcy lat. W cywilizowanym społeczeństwie prawa te winny być chronione przez przejrzysty i spójny system prawny, który będzie właściwie egzekwowany przez rząd , zawsze z uwzględnieniem interesu społecznego. Tak się nie stało w sprawie św. p. Ojca Jarzębowskiego i jego projektu szkoły Bożego Miłosierdzia.

Z tych powodów zapraszamy wszystkich tych którym nie jest obojętne polskie dziedzictwo narodowe oraz los szczątków naszych zmarłych przodków do podpisania petycji do ministra sprawiedliwości oraz Sądu Najwyższego w Wielkiej Brytanii w celu poparcia wniosku Pani Rudewicz o publiczną rozprawę, która tym samym umożliwiłaby wyjaśnienie obowiązującego prawa w przedmiocie ekshumacji oraz powstrzymałaby praktykę przyznawania nieuzasadnionych licencji na ekshumacje przez władze brytyjskie.

Likwidacja Fawley Court oraz zbeszczeszczenie grobów było aktem agresji wymierzonym przeciwko całej polskiej społeczności, mającym na celu jej osłabienie – materialne i duchowe.

Wobec takich aktów agresji nie możemy pozostać obojętni, dlatego apelujemy do Was o solidarność w walce o honor i dziedzictwo narodowe oraz szacunek dla naszych duchowych liderów, którzy odeszli do wieczności.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim tym, którzy rozumieją i wspierają tę inicjatywę.

 
POLONIA RESTITUTA
3rd Floor
36 Langham Street
Westminster
W1W 7AP
 
Tel: +44 (0)7565107442
Recent Posts

Leave a Comment